Bedrijven op de Romeinse weg

Gepubliceerd op 25 september 2023 om 11:41

De Chaussée Brunehaut, de Romeinse weg van Tongeren naar Maastricht, loopt voor een gedeelte over de Blaarstraat in de oudste stad van het land. Langs de Blaarstraat ter hoogte van Brouwerij Bremans, ligt een grote lap grond te koop die bestemd is voor bedrijven. De topografische kaart van de Ferraris is wat onduidelijk. Maar uit de kaart van bij voorbeeld Vandermaelen en de Atlassen van de buurtwegen (chemin 33) blijkt duidelijk dat het terrein op, of minstens langs de oude Romeinse weg lag.     

 

Een vergelijking met luchtfoto's uit 1971 en 2021 verduidelijkt veel en toont aan hoe Brouwerij Bremans boven op het tracé van de oude Romeinse weg werd gebouwd. De rode lijn op de twee foto's toont het vermoedelijke tracé ervan. Merk tegelijk op hoeveel er tijdens die 50 jaar in dit gebied werd gebouwd waardoor dit gedeelte van de Romeinse weg definitief verloren is.  In de context van het boek "De Romeinse heerbaan" heb ik aan de heer Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, een dossier ter bescherming van deze Romeinse weg overgemaakt. Dit dossier is hier vrij beschikbaar. In een eerste reactie laat de minister ons weten dat een opname in de wetenschappelijke inventaris onroerend erfgoed zeker is aangewezen, maar dat verder onderzoek met het oog op een archeologische bescherming noodzakelijk is. Met de ontwikkeling van deze site dient zich hier een goede mogelijkheid aan om archeologisch onderzoek te verrichten.

Er werd ondertussen door Aron voor dit terrein in maart een archeologienota geschreven  (zie Vooronderzoek Tongeren Blaarstraat | Archeologieportaal Onroerend Erfgoed.). De auteurs van het rapport schrijven een een reeks onderzoeksmethoden voor. 

“Doel van het landschappelijk bodemonderzoek is het beschrijven van de bodem waarbij sediment- en bodemkarakteristieken worden vertaald naar proces, afzettingsmilieu en daarmee landschapsdynamiek en archeologisch potentieel. Specifieke aandacht wordt hierbij besteed aan de gaafheid van de bodem. Het verkennend archeologisch booronderzoek heeft als doel het opsporen van prehistorische artefactensites. Aron-rapport 1271 Tongeren, Blaarstraat 4 Het waarderend archeologisch booronderzoek heeft tot doel de horizontale spreiding van een aanwezige prehistorische artefactensite vast te stellen. Doel van de metaaldetectie is na te gaan of er vondsten aanwezig zijn die kunnen wijzen op de aanwezigheid van een veldslag, belegering, kampement…. Het proefsleuvenonderzoek is gericht op het opsporen, registreren, determineren en waarderen van eventueel aanwezige (proto-)historische vindplaatsen.”

Bij de oriëntering van de sleuven wordt rekening gehouden met het mogelijke tracé van de Romeinse weg (CAI 700478), zo lezen wij in het rapport op pagina 10.